Gå til hovedindhold

Vedtægter

Se vedtægterne for Aabenraa Fritidsråd her.

Indhold

  § 1. Foreningens navn og hjemsted

  Foreningens navn er Aabenraa Fritidsråd.
  Initialer: AAF
  Stiftelsesår: 12. marts 2007
  Fritidsrådets hjemsted er Aabenraa Kommune.

  § 2. Fritidsrådets formål

  Fritidsrådets formål er, at:

  • medvirke til at fremme og udvikle idrætslivet og fritidslivet i kommunen
  • arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for foreninger og grupper omfattet af fritidsrådet
  • virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne
  • varetage medlemsforeningernes interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

  § 3. Medlemmer

  3.1. Enhver idrætsforening og spejdergruppe, som er hjemmehørende i Aabenraa Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af Danmarks Idræts Forbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, De Danske Skytteforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund eller Spejdernes Landssamråd, eller som i øvrigt opfylder betingelser, der fastsættes af repræsentantskabet, kan optages som medlem.

  3.2. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for fritidsrådet og skal være bilagt:

  • En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
  • Oplysning om det samlede antal aktive medlemmer.
  • Et eksemplar af foreningens vedtægter.

  Fritidsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold.

  3.3. Bestyrelsen træffer foreløbig beslutning om optagelse, men den trufne afgørelse skal i hvert tilfælde godkendes på det først kommende repræsentantskabsmøde.

  § 4. Udmeldelse.

  Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.

  § 5. Kontingent

  5.1. Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen.

  5.2. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

  § 6. Udelukkelse og eksklusion

  6.1. Bestyrelsen kan indstille medlemsforeninger eller disses repræsentanter, der ved handling eller undladelse bevisligt skader fritidsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne, til eksklusion.

  6.2. Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde.

  6.3. Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægten.

  § 7. Repræsentantskabet

  7.1. Repræsentantskabet er fritidsrådets øverste myndighed, idet alle medlemsforeninger hver har én stemmeberettiget repræsentant

  Medlemsforeninger med flere end 200 aktive medlemmer har to stemmeberettigede repræsentanter.
  Medlemsforeninger med flere end 450 aktive medlemmer har tre stemmeberettigede repræsentanter.

  7.2. Flerstrengede foreninger med fælles bestyrelse og vedtægter betragtes som én forening.

  7.3. Medlemmernes repræsentanter har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  § 8. Ordinært repræsentantskabsmøde

  Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt/elektronisk med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af nye medlemsforeninger
  5. Orientering om budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af formand, jævnfør § 11
  9. Valg af den øvrige bestyrelse og to suppleanter, jævnfør § 11
  10. Valg af to revisorer og en suppleant, jævnfør § 13
  11. Eventuelt

  8.1. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

  § 9. Repræsentantskabsmødets ledelse

  9.1. Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

  9.2. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægten og fritidsrådets opløsning kvalificeret flertal, jf. § 15 og 16.

  § 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

  10.1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 af medlemsforeningerne indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.

  10.2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel.

  § 11. Bestyrelsen

  11.1. Bestyrelsen er fritidsrådets daglige ledelse og repræsenterer fritidsrådet i alle forhold.

  11.2. Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer og vælges for to år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. Mindst én af pladserne i bestyrelsen tildeles på forhånd spejderne, der selv vælger deres repræsentant. Det tilsigtes ved valgene, at bestyrelsen skal repræsentere fritidslivet så bredt som muligt. 

  a. Formanden vælges særskilt hvert andet år i lige år
  b. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år
  c. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  11.3. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen sker på det ordinære repræsentantskabsmøde og gælder for 1 år ad gangen.

  11.4. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Udvalgets indstillinger fremsendes til vedtagelse i bestyrelsen.

  11.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 6 medlemmer er til stede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der føres referat over bestyrelsens møder.

  11.6. De vedtagne beslutninger forpligter fritidsrådet i henhold til vedtægterne.

  § 12. Regnskab

  12.1. Fritidsrådets regnskabsår er kalenderåret.

  12.2. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive regnskab og beretning for det foregående år til revisorerne.

  12.3. Regnskab og beretning forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift og revisorernes påtegning og underskrift. Regnskabet samt forslag til budget udsendes til medlemsforeningerne sammen med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

  § 13. Revision

  13.1. På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges på skift i lige og ulige år. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleanten vælges for ét år af gangen.

  13.2. Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse at beholdningerne er til stede.

  13.3. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

  § 14. Tegning og hæftelse

  14.1. Fritidsrådet tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlem i forening.

  14.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse af repræsentantskabet samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

  14.3. Fritidsrådet hæfter kun med sin formue. Medlemmer af bestyrelsen og udvalg samt medlemsforeninger hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

  § 15. Vedtægtsændringer

  15.1. Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

  § 16. Opløsning

  16.1. Bestemmelse om Fritidsrådets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. 

  Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.

  16.2. På repræsentantskabsmødet skal der samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige eller almen velgørende formål fritidsrådets formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

  Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde

  den 12. marts 2007

  ______________________ ________________________

  Dirigent Formand

  På Repræsentantskabsmødet 8. juni 2021 ændres der i § 11.2. Vedtaget enstemmigt.