Gå til hovedindhold

Forretningsorden for Aabenraa Fritidsråd

Læs mere om forretningsordenen for Aabenraa Fritidsråd her.

Indhold

  1. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der til enhver tid kan ændres ved almindeligt flertal i bestyrelsen.

  2. Dagsorden udsendes elektronisk senest 2 dage før bestyrelsesmøder.

  3. Formanden og sekretær tilrettelægger møderne og dagsorden med følgende punkter: 

  • Godkendelse af dagsorden
  • Referat fra forrige møde godkendes og nummereres fortløbende
  • Nyt fra formanden
  • Nyt fra kassereren
  • Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Øvrige punkter til debat og beslutning
  • Anlægsudvalg orienterer
  • Aktivitetsudvalg orienterer
  • evt. stående udvalg orienterer
  • Eventuelt 

  Hvis et medlem eller en fra bestyrelsen senest 10 dage før et møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal denne med på dagsorden.

  4. Bestyrelsesmøde afholdes hver måned, den 1. første tirsdag, typisk kl. 17.00-19.00, dog ikke i skolernes sommerferie. Møderne afholdes forskellige steder i Aabenraa Kommune. Værten er ordstyrer. Møderne planlægges med en tidsramme på 2 timer. Længere temamøder kan forekomme. Typisk første møde efter repræsentantskabsmøde og mødet i august måned.
  Eventuel aflysning af møder træffes af formand, næstformand og sekretær.

  5. Der skrives referat fra alle møder, som efterfølgende sendes til bestyrelsen samt en udpeget forvaltningsrepræsentant.

  6. Årsplan laves på førstkommende møde efter repræsentantskabsmøde og datoerne noteres.

  7. På årets januar møde godkendes budget for næste år. Repræsentantskabsmødet planlægges og indhold til formandens beretning diskuteres.

  8. Ved møder udenfor kommunens grænser gives kørselstilskud efter statens laveste takst.

  9. Udgifter til fortæring etc. til møder, repræsentantskabsmøder m.m. dækkes af AAF:

  10. Nedsættelse af udvalg sker efter behov.

  11. Det er kassererens opgave at ajourføre adresseliste over foreninger som er medlem af  AAF. 

  12. Denne forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Aabenraa d. 2. september 2014. 
  Forretningsorden er gennemgået, revideret og godkendt i bestyrelsen den 1. marts 2022