Gå til hovedindhold

Generalforsamlig Stifte 2007

Læs mere om Generalforsamlig Stifte 2007 her.

Indhold

  1. Valg af dirigent
  Valgt blev Erik Boe

  2. Valg af referent
  Valgt blev Birthe Poulsen

  3.

  4. Vedtagelse om oprettelse af et Fritidsråd i Aabenraa Kommune
  Forsamlingen vedtog at stifte et Fritidsråd

  5. Forslag til vedtægter, §§ 1 - 6, § 7, §§ 8 - 10, § 11, §§ 12-16
  Erik Boe gennemgik "6-mandsudvalgets" forslag til vedtægter

  Vedtoges uden bemærkninger

  Efter en kortere drøftelse vedtoges det at ændre formuleringen således, at det klart fremgår af vedtægterne, hvor mange stemmeberettigede repræsentanter den enkelte foreninger kan stille med.

  Det vil sige, at forsamlingen mente, at der skulle kunne møde flere end de stemmeberettigede til repræsentantskabsmøderne. De ændrede formulering blev herefter vedtaget, jf. vedhæftede vedtægter. Ændringerne er markeret med rødt.

  Drøftelsen gik endvidere på, at større foreninger skulle kunne møde med flere repræsentanter, da de repræsentere langt flere medlemmer. Dette var der dog ikke flertal for, da de små foreninger i så fald kunne risikere at bliver underkendt af et flertal fra de større foreninger.

  Efter en samlet vurdering enedes forsamlingen om, at vedtage fordelingen og så se efter en funktionsperiode, om der var problemer med fordelingen i praksis.

  Vedtoges uden bemærkninger

  Vedtoges at "idrætslivet" ændres til "fritidslivet"

  Det drøftedes herunder, hvorfor kun spejderne forlods kunne få en plads i bestyrelsen, da der er andre foreninger, der også kunne have en særstilling. Flere gav udtryk for, at de ikke mente spejderne havde en særstilling.

  Birte Nilausen forklarede hvori forskellene kunne antages at bestå.

  Det drøftede endvidere, om det var normalt at formanden vælges direkte i stedet af/mellem bestyrelsesmedlemmerne.

  Det vedtoges at fastholde formuleringen, og se hvordan det vil virke i praksis, da der jo er mulighed for at ændre vedtægterne ved næste repræsentantskabsmøde, hvis der skulle blive problemer.

  Der blev udtryk betænkelighed ved, at Fritidsrådets formue ved opløsning ville gå til nogen, der ikke var berettiget. Men udelukkende de tilsluttede foreninger vil kunne vedtage fordelingen. da disse jo opfylder betingelserne for at være medlemmer, kunne dette ikke være noget problem

  Vedtoges herefter uden bemærkninger.

  De samlede vedtægter godkendtes herefter.

  6. Indmeldelsesprocedure
  Gerda Thielsen redegjorde for, at hver forening ville få tilsendt en tilmeldingsblanket, hvoraf fremgår de oplysninger, der er nødvendige at afgive for at blive medlem.

  Kontingent:
  200 kr. (<200 medlemmer)
  400 kr. (> 200 medlemmer)
  600 kr. (> 450 medlemmer)

  7. Valg - Der blev opstillet to forslag til valg af formand. Udover spejdernes repræsentant blev foreslået 12 kandidater til at indgå i bestyrelsen.

  Til stemmetællere blev valgt

  Hans Chr. Hoegh
  Egon Frandsen
  Arno Gormsen
  Peter Asmussen

  Til formand blev valgt:
  Sten Scheller med 69 stemmer mod 21 stemmer til Jan Bundgaard. 2 stemmer var blanke.

  Til bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

  Birte Nilausen (Spejderne)
  Gerda Thielsen (Holbøl IF) 55 stemmer
  Aase Rasmussen (Rødekro Tennis) 54 stemmer
  Erik Boe (Løjt IF) 54 stemmer
  Frank Thietje (Bov IF) 44 stemmer
  Jørn Rasmussen (Felsted IF) 40 stemmer
  Hans J. Christiansen (Aab. Firmaidræt) 40 stemmer
  Peter Kaczmarek (Nr. Hostrup U) 33 stemmer
  Peter Asmussen (Apenrader Ruderv.) 32 stemmer
  Jan Bundgaard (Hjordkær UIF) 31 stemmer

  Til suppleanter blev valgt:

  Torben Madsen (Billardklub Aabenraa) 26 stemmer
  Kjeld Møbjerg (Aabenraa Roklub) 21 stemmer

  Den sidste kandidat Uwe Tramm fik 4 stemmer og blev ikke valgt.

  Spejdernes repræsentant samt repræsentanter med flest stemmer på valg i ulige år, de øvrige i lige år.

  Til revisorer blev valgt:

  Kjeld Møbjerg
  Ida Hansen

  Hvis Kjeld Møbjerg kommer til at indgå i bestyrelsen som suppleant, fratræder han i konsekvens heraf som revisor.

  Til revisorsuppleant blev valgt:

  Birthe Poulsen

  8. Evt.
  Tak for fremmødet.