Gå til hovedindhold

Retningslinjer for at søge tilskud fra anlægspuljen i Aabenraa Fritidsråd

Med anlægspuljen ønsker Aabenraa Fritidsråd, at være med til at fremme og støtte initiativer, tanker og nye ideer til anlæg, fra foreninger under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde”.

Indhold

  Retningslinjer og hvilkår for at der kan yde støtte fra anlægspuljen:

  1. Der kan maksimalt ydes tilskud på 25 % af anlægsudgifterne, dog max.50.000,-  
  2. Der kan ikke ydes lån fra anlægspuljen, eller søges om underskudsdækning.
  3. Foreningens eget arbejde (timer) kan indgå som den del af anlægsudgifterne, foreningen selv skal skaffe. Der kan beregnes en timepris på 100,-
  4. Der ydes ikke støtte til vedligeholdelse af eksisterende anlæg.
  5. Der kan ikke søges om støtte til anlægsprojekter under 20.000 kr.
  6. En forening kan alene få støtte én gang årligt. Undtagelsen herfor vil være flerstrengede foreninger, hvor hver afdeling har eget budget og regnskab.
  7. Til anlægsprojekter, der efterfølgende søges lokaletilskud til hos Aabenraa Kommune, skal der indhentes godkendelse fra kommunen, inden der kan ydes tilskud.
  8. Aabenraa Fritidsråd kan undlade at yde støtte til foreninger, hvor foreningen selv eller deres støtteforening råder over væsentlige midler.
  9. Der ydes ikke støtte til anlægsprojekter, som er påbegyndt.
  10. Der kan søges kvartalsvis, i alt 4 gange årligt. Senest den sidste dato i marts, juni, september og december. Svarfristen tilsigtes at være indenfor 2 måneder i det næstfølgende kvartal.
  11. Ansøgninger om støtte skal indeholde en beskrivelse af anlægsprojektet samt budget.
  12. Der skal foreligge en byggetilladelse inden anlægsprojektet igangsættes og efterfølgende en ibrugtagningstilladelse, inden anlægget benyttes.
  13. Anlægget skal overgå til foreningens ejendom. Dette gælder dog ikke for kommunale anlægs vedkommende.
  14. Projektet skal overholde reglerne om procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune.
  15. Bevilgede tilskud udbetales først når anlægsprojektet er færdig. Der kan evt. udbetales a’conto beløb undervejs.
  16. Tilskudsmodtageren udarbejder et regnskab, evt. et attesteret revisor godkendt regnskab, over anlægsprojektet, som skal sendes til Aabenraa Fritidsråd senest 3 måneder efter projektet er afsluttet. Regnskabet danner grundlag for udbetaling af det bevilligede tilskud.
  17. Det bevilgede tilskudsbeløb skal fremgå af foreningens godkendte årsregnskab.  En betingelse for at yde støtte er, at foreningen er godkendt som en folkeoplysende forening under ”Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde” i Aabenraa Kommune.  

  Godkendt af bestyrelsen i Aabenraa Fritidsråd den 4. april 2023, samt godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2023.