Forretningsorden AAF.

1. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der til enhver tid kan ændres ved almindeligt flertal i bestyrelsen.

2. Dagsorden udsendes elektronisk senest 8 dage før mødet

3. Formanden tilrettelægger alle møderne og dagsorden med følgende punkter, det samme gælder en evt. aflysning af et møde.

  • Godkendelse af dagsorden
  • Referat fra forrige møde godkendes og nummeret.
  • Aktuelle punkter.
  • Nyt fra formanden.
  • Nyt fra kasserer.
  • Nyt fra øvrig bestyrelse
  • Opfølgning af beslutninger fra sidste møde.
  • Evt.

Hvis et medlem eller en fra bestyrelsen senest 10 dage før et møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal denne med på dagsorden.

4. Bestyrelsesmøde afholdes d.1 første tirsdag i måneden kl. 17
Møderne afholdes forskellige steder i Aabenraa Kommune. Værten er ordstyrer
Der afholdes møde en gang pr. måned eller efter behov, dog ikke i skolernes sommerferie. Møderne prøves afholdt indenfor en tidsramme på 2 timer.

5. Der skrives referat fra alle møder, dette udsendes til bestyrelsen samt øvrige interesserede.

6. Årsplan, laves på førstkommende møde efter repræsentantskabsmøde og datoerne noteres.

7. På årets januar møde godkendes budget for næste år samt formandens beretning.

8. Ved møder udenfor kommunens grænser gives kørselstilskud efter statens laveste takst

9. Udgifter til fortæring etc. til møder, repræsentantskabsmøder m.m. dækkes af AAF:

10. Nedsættelse af udvalg sker efter behov.

11. Det er kasserers og sekretærens opgave at ajourføre adresselisterne over foreninger i AAF

12. Denne forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Aabenraa d. 2. september 2014.